Handelsbetingelser

Del 1) Handelsbetingelser for kortindløsninger
Del 2) Handelsbetingelser for betalingsterminaler & PSP (Payment Service Provider)

Del 1: Handelsbetingelser for kortindløsninger

1. Generelt:

1.1. De generelle vilkår m.m.

Dette afsnit omhandler de generelle vilkår vedrørende indgåelse af aftale om internationale betalingskort med Pay24Seven A/S
Disse vilkår kan til enhver tid ændres helt eller delvist, fjernes og tilrettes på en sådan måde, at vilkårene tilpasses den til enhver tid gældende markedssituation, lovmæssige og/eller politiske indgreb, force majeure og lignende. Disse ændringer kan ske helt eller delvist uden Pay24Seven A/S’s kunders forudgående samtykke. Det er til enhver tid kundens ansvar at kontroller’ og holde sig ajourført med Pay24Seven A/S’ handelsbetingelser og kunden er i sit velkomstbrev, velkomstmail, mundtligt eller på anden vis informeret om eksistensen af disse. Ved sin underskrift på, den af Pay24Seven A/S, formidlede indløsningskontrakt eller e-signatur, accepter’ kunden samtidig at være oplyst om disse handelsbetingelsers eksistens og derigennem har givet sit samtykke og accept til, at indløsningsaftalen er underlagt disse handelsbetingelser. Sker der en forringelse af kundens vilkår i Pay24Seven A/S’ handelsbetingelser, informeres kunden skriftligt på mail senest 30 dage inden disse ændringer træder i kraft. Såfremt kunden ikke meddeler Pay24Seven A/S, at denne ikke kan tiltræde disse betingelser senest 30 dage efter, at disse er fremsendt til, den af kunden til Pay24Seven A/S oplyste mail, anses vilkårene som værende tiltrådt og gældende for kunden. Samtidig gælder det, at kunden, senest 10 hverdage efter sin underskrift på indløsningsaftalen, kan give Pay24Seven A/S skriftligt besked om, at denne ikke kan tiltræde disse handelsbetingelser helt eller delvist. Herefter har Pay24Seven A/S mulighed for, at vurdere kundeforholdet på ny og med disse handelsbetingelser ophæve kundeforholdet, hvis Pay24Seven A/S efterfølgende finder dette nødvendigt. Indsigelsen fra kunden i forhold til disse handelsbetingelser skal dog være velbegrundet og det er til enhver tid op til Pay24Seven A/S om begrundelsen for indsigelsen findes relevant og velbegrundet i forhold til disse handelsbetingelser samt kundeforholdet generelt.

1.2. Direkte debitering

Med kundens accept af disse handelsbetingelser, giver dette Pay24Seven A/S ret til at debitere ethvert tilgodehavende imellem kunden og Pay24Seven A/S direkte på kundens registrerede konto/konti hos Pay24Seven A/S Dette gælder uanset om der er aftalt tilmelding til Betalingsservice, Leverandørservice eller er udstedt en faktura til kunden i første omgang. Enhver aftale om indløsning af internationale betalingskort med Pay24Seven A/S tilmeldes automatisk betalingsservice eller Leverandørservice med mindre andet er skriftligt aftalt med Pay24Seven A/S Dette giver kunden Pay24Seven A/S samtykke til, med sin underskrift på aftale om indløsning af internationale betalingskort. Pay24Seven A/S står for denne registrering og ved sin underskrift af aftale om internationale betalingskort, acceptere kunden ligeledes denne registrering til Betalingsservice eller Leverandørservice og Pay24Seven A/S behøver derfor ikke fremadrettet, at indhente yderligere eller særskilt tilladelse, til at foretage direkte debitering på kundens konto via Betalingsservice eller Leverandørservice. Enhver afmelding af automatisk trækning via betalingsservice eller Leverandørservice, uden særskilt skriftlig aftale med Pay24Seven A/S, anses som brud på aftalen og disse handelsbetingelser og Pay24Seven A/S kan herefter søge ethvert tilgodehavende inddrevet via retslig inkasso. Samtidig kan Pay24Seven A/S tage skridt til at afmelde og/eller blokere kundens mulighed for at modtage internationale betalingskort via den, med Pay24Seven A/S, indgåede aftale.

2. Indgåelse af kontrakt om indløsning af internationale betalingskort:

2.1.

Enhver aftale om indgåelse af aftale vedrørende internationale betalingskort, Visa & MasterCard, JCB, China Union Pay & Diners kræver en skriftlig kontrakt underskrevet eller e-signatur af den eller de underskriftpligtige i pågældende virksomhed. Samtidig gælder det, at Pay24Seven A/S skal modtage gyldigt ID i form af pas eller kørekort. En kontrakt underskrevet af alle underskriftpligtige i virksomheden anses som værende tiltrådt ud fra de aftalte betingelser og vilkår imellem Pay24Seven A/S og kunden – herunder, kortgebyr, oprettelsesgebyr, omregistreringsgebyr, årsabonnementer m.v. og giver herefter Pay24Seven A/S ret til at debitere, de af Pay24Seven A/S og kunden, i kontrakten aftalte gebyr, abonnementer m.v. til betalingsservice eller Leverandørservice. Der er ingen fortrydelsesret på en underskrevet kontrakt og de, i aftalen, aftalte gebyr, abonnementer m.v. anses som accepteret af kunden hvorpå disse kan debiteres via betalingsservice eller Leverandørservice af Pay24Seven A/S umiddelbart herefter.

2.2.

Såfremt Pay24Seven A/S eller Pay24Seven A/S’ partnere kræver yderligere eller uddybende dokumentation i form af regnskaber, kontoopgørelser, nyt eller andet billed-ID samt andre former for dokumentation efter en kontrakt er underskrevet, anses dette ikke som gyldig grund til, at kunne opsige aftalen med mindre denne dokumentation medfører væsentlige ændringer til de, i aftalen, aftalte vilkår og gebyr. Dette gælder for alle parter i aftalen og kan ligeledes give Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere ret til at opsige en indgået aftale såfremt nye eller ændrede vilkår, der ikke var Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere bekendt ved indgåelse af aftalen, betyder at aftalen vil være ufordelagtig for Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere ud fra de nye oplysninger og vilkår.
Såfremt Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere opsiger en underskrevet aftale inden dennes ikrafttræden, refunderes alle forudbetalte gebyr, abonnementer mv. til kunden såfremt opsigelsen ikke skyldes grov eller bevidst misligholdelse af kunden, hvorpå Pay24Seven A/S og/eller dennes samarbejdspartnere er uden skyld i opsigelsen – i et sådanne tilfælde fastholdes kravet og alle forudbetalte gebyr, abonnementer osv. anses som tabt for kunden. Er disse ikke betalt på opsigelsestidspunktet og opsigelsen skyldes grov eller bevidst misligholdelse af kunden, søges beløbene indkrævet via betalingsservice, Leverandørservice eller faktura og Pay24Seven A/S forbeholder sig ret til efterfølgende at søge alle udestående indbetalt via retslig inkasso. Det er ikke gyldig grund at kunden udelader at udlevere f.eks. billede-ID eller bankdokumentation og aftalen anses herefter stadig som værende gyldig og dermed gælder dette også de, i aftalen, aftalte gebyr m.v.
Skyldes opsigelsen at Pay24Seven A/S’ samarbejdspartnere ikke ønsker aftalen med Pay24Seven A/S’ kunde, meddeles dette skriftligt til kunden af både Pay24Seven A/S samt dennes samarbejdspartner. Kunden har dog ikke i alle tilfælde krav på at få oplyst hvad afvisningen skyldes og Pay24Seven A/S samt dennes samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at afvise at oplyse årsagen.

2.3.

En aftale om indløsning af internationale betalingskort indgås via Pay24Seven A/S videre til dennes samarbejdspartnere. Aftalen om indløsning af internationale betalingskort indgås derfor ikke direkte med Pay24Seven A/S men med en af Pay24Seven A/S samarbejdspartnere. Pay24Seven A/S formidler aftalen imellem kunde og indløserbanken og aftaler derigennem alle vilkår i aftalen – herunder kortgebyr, oprettelses – eller omregistreringsgebyr, års – eller månedsabonnementer m.v. Indløserbanken kan efterfølgende afvise at oprette kunden ud fra de først-aftalte vilkår såfremt de finder aftalen eller vilkårene uhensigtsmæssige. I et sådanne tilfælde står det kunden frit for, om de kan eller vil acceptere de eventuelle nye kortgebyrer eller vilkår eller om kunden ikke længere ønsker aftalen med Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere. Alle forudbetalte gebyr m.v. refunderes herefter til kunden.

2.4.

Alle indløsningsaftaler på internationale betalingskort indgået med Pay24Seven A/S indgås med en af Pay24Seven A/S samarbejdspartnere. Deraf fungerer Pay24Seven A/S udelukkende i en vejledende rolle som 3. part. Pay24Seven A/S er derfor ikke ansvarlig for eventuelle tab eller øvrige uhensigtsmæssigheder efter aftalen er fuldt ud etableret med den, af Pay24Seven A/S’ valgte partnere. Pay24Seven A/S kan deraf ikke gøres ansvarlig for eventuelle økonomiske tab som følge af aftalen om indløsning af internationale betalingskort samt dankort, indgået med en af Pay24Seven A/S’ samarbejdspartnere. Ethvert tab som følge af indgåelsen af indløsningsaftalen anses som et mellemværende imellem kunden og indløserbanken (Nets, Teller eller Elavon). Eventuelle tab for kunden opstået efter bedrageri eller anden misbrug med betalingskort på en, af Pay24Seven A/S, indgået indløsningsaftaler, kan på intet tidspunkt gøre Pay24Seven A/S ansvarlig for dette misbrug og dermed heller ikke erstatningspligtigt. Ethvert misbrug eller andet bedrageri med betalingskort begået af 3. part hos en af Pay24Seven A/S’ kunder (fysisk handel eller webshop) skal løses med pågældende indløsningsbank, politiet eller korrekte myndigheder.

2.5.

Pay24Seven A/S kan ydermere heller ikke gøres erstatningspligtig for eventuelle tab som følge af:
Pludselig ændring af markedsforholdene der bevirker, at den af Pay24Seven A/S valgte samarbejdspartner, vælger at ændre vilkårene eller priserne som følge heraf.
Ligeledes gælder det, at Pay24Seven A/S ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle tab, som følge af ændrede forhold i forbindelse med krig, naturkatastrofer, politiske indgreb, force majeure eller øvrige hændelser af denne karakter, opstået før, under eller efter Pay24Seven A/S har oprettet aftalen med Pay24Seven A/S’ partner.

3. Udstyr:

3.1.

Det er til enhver tid kundens ansvar at sørge for, at dennes udstyr – herunder dankortterminaler, kassesystemer, ledninger, internetopkoblinger, PSP (Payment Service Provider), elinstallationer og øvrige opladende enheder er i orden og fungerer efter forskrifterne. Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for tab eller øvrige uhensigtsmæssigheder opstået på baggrund af defekt udstyr eller øvrige problemer med ovennævnte enheder. Det er til enhver tid kundens ansvar at dokumentere, at et tab eller øvrige uhensigtsmæssigheder er opstået i en eller flere af nævnte enheder og at dette tab kan henledes tilbage til Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere. Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere kan ved et krav rejst af kunden i forbindelse med tab eller øvrige uhensigtsmæssigheder i en eller flere af nævnte enheder forlange en uvildig undersøgelse af dette krav samt forlange at inspicere den defekte enhed personligt og ydermere at modtage skriftlig dokumentation for dette krav. Såfremt et krav er rejst overfor Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere af kunden i forbindelse med en eller flere defekte enheder og parterne efterfølgende ikke kan nå til enighed, er det kundens ansvar at rejse sagen i byretten til efterfølgende afgørelse.

3.2.

På udstyr – herunder dankortterminaler, ledninger og øvrigt udstyr til dankortterminaler, solgt af Pay24Seven A/S, til Pay24Seven A/S’ kunde, gælder det ligeledes, at tab og/eller øvrige uhensigtsmæssigheder, opstået på en eller flere af disse enheder i forbindelse med indløsningsaftalen, kan føres tilbage til Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere og at skylden for denne fejl påhviler disse. Det er også her kunden der har bevisbyrden for at Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere, kan gøres ansvarlig for eventuelle tab opstået i forbindelse med brugen af indløsningsaftalen og at dette tab ikke blot er force majeure eller øvrige pludseligt opståede fejl, der må eller kan anses som almindelige for brugen af solgte eller lejede dankortterminal eller tilbehøret dertil. Her gælder ligeledes, at ethvert erstatningskrav skal rejses af kunden og at bevisbyrden for skyldsspørgsmålet påhviler kunden. Kan sagen ikke afgøres parterne imellem er det også her kundens ansvar at rejse sagen i byretten.

4. Kundens ansvar overfor Pay24Seven A/S:

4.1.

Det er til enhver tid kundens ansvar og uden ugrundet ophold, at give Pay24Seven A/S besked om ændringer i kundens virksomhed – herunder ændringer i: Adresse, cvr. nr., telefonnummer, e-mailadresse, kundens kontonummer/numre, selskabsform, ejerforhold, ændret organisation, omsætningsvolumen ved ændring i væsentlig positiv eller negativ grad, teknisk udstyr, PSP (Payment Service Provider) og lignende forhold, der må anses for væsentlige for aftalen/Pay24Seven A/S i forbindelse med ændringer i ejerskabsforholdet i virksomheden – herunder også holdingselskaber samt eventuelle moderselskaber og lignende, skal fremsendes korrekt og gyldigt billedlegitimation til Pay24Seven A/S såfremt ændringen vedrører kundens bank eller kontoforhold i et pengeinstitut, skal kunden meddele Pay24Seven A/S herom og herefter fremsende korrekt og gyldigt bank-id, der dokumentere de nye konti – eller bankforhold. Ændres et eller flere af ovennævnte forhold i en sådan grad, at Pay24Seven A/S anser aftalen som ændret i forhold til først-indgåede aftale, kan Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere kræver aftalen genforhandlet, ændret eller tilpasset og i yderste konsekvens opsagt med umiddelbart omgående virkning og en ny aftale genforhandlet såfremt dette er muligt for Pay24Seven A/S Ligeledes gælder det, at ændres virksomhedens ejerforhold eller cvr-nr. er det nødvendigt at oprette en ny aftale, da en gammel aftale ikke kan videreføres over i et nyt cvr.nr. eller en ændret virksomhedsstruktur.

4.2.

Det er til enhver tid kundens ansvar at meddele Pay24Seven A/S om ændringer i de i 4.1 nævnte forhold. Pay24Seven A/S kan ikke gøres ansvarlig for tab eller øvrige uhensigtsmæssigheder i forbindelse med kundens manglende oplysning til Pay24Seven A/S om ændringer i disse forhold, hvorpå der opstår tab, restriktioner, bøder, erstatningskrav og lignende fra 3. part eller Pay24Seven A/S’ samarbejdspartnere. Det er til enhver tid kundens ansvar at dokumentere, at Pay24Seven A/S var bekendt med ændringerne og at Pay24Seven A/S var bekendt med alle faktorer i forbindelse med ændring af de i 4.1 nævnte forhold og i øvrigt har modtaget fyldestgørende og korrekt dokumentation herfor rettidigt. Herunder gælder det, at alle ændringer i de i 4.1 nævnte forhold skal oplyses Pay24Seven A/S skriftligt for at sikre at disse ændres korrekt og fuldstændigt af Pay24Seven A/S og at Pay24Seven A/S kan vurdere alle aspekter af disse ændringer.
5. Fortrolighed:

5.1.

Kunden har til enhver tid pligt til at behandle enhver indgået aftale om indløsning af internationale betalingskort fortroligt på en sådan måde, at oplysninger, der må betegnes som fortrolige, ikke deles eller videregives til 3. part. Fortrolighed dækker områder som priser, rabatter mv. der er videregivet af Pay24Seven A/Seller dennes samarbejdspartnere i fortrolighed til kunden og som kunden er oplyst om er dækket af denne fortrolighed. Desuden er det kundens ansvar at behandle oplysninger om korttransaktioner fortroligt – herunder oplysninger om kortkunderne samt alt den information der forefindes i ImerchantConnect.

5.2.

Kunden forpligter sig til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende fortrolighed og tavshedspligt. Det påhviler kunden, at alle parter herunder ansatte, leverandører, familiemedlemmer og øvrige personer, der har adgang til informationen, at disse ligeledes overholder fortroligheden og tavshedspligten i henhold til ovenstående. Der påhviler derfor kunden et ansvar om at tilse, at denne fortrolighed og tavshedspligt overholdes i samme udstrækning som kunden. Det gælder dog, at der kan være ufravigelige retsregler, der bevirker, at ovenstående træder ud af kraft. Fortroligheden er til hver en tid gældende – også efter aftalens ophør. Pay24Seven A/S samt dennes samarbejdspartnere har ret til at udlevere oplysninger, som Pay24Seven A/S, samt dennes samarbejdspartnere, har registreret til en ekstern part, som Pay24Seven A/S, samt dennes samarbejdspartnere, samarbejder med, så længe det er inden for rammerne af denne aftale.

6. Immaterielle rettigheder:

6.1.

Hver part har ret til at anvende de immaterielle rettigheder mv. der kræves for at drive dennes virksomhed. Medfører den ene parts handlinger, at den anden part krænker 3 parts rettigheder, skal første part erstatte modpartens direkte tab.
Kunden må på intet tidspunkt uden Pay24Seven A/S’ eller dennes samarbejdspartneres direkte samtykke, anvende, markedsføre eller på anden vis benytte logo, markedsføringsmateriale eller anden materiale opnået via samarbejdet, kontrakten eller anden kontakt med Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere.

7. Tiltrædelse/opsigelse samt anden ophør af aftalen:

7.1.

Aftalen med Pay24Seven A/S samt denne samarbejdspartnere træder i kraft og anses for juridisk bindende og trådt i kraft i det øjeblik aftalen er underskrevet af kunden eller på anden vis tilkendegivet overfor Pay24Seven A/S samt dennes samarbejdspartnere. Det kan ske via, men er ikke begrænset til, underskrevet kontrakt, mail, sms, brev, underskrift via e-signatur samt mundtlig tilkendegivelse. Angående sidstnævnte (mundtlig tilkendegivelse om tiltrædelse af aftalen) anses dette for juridisk bindende for kunden i det øjeblik Pay24Seven A/S bekræfter aftalen skriftligt overfor kunden. Det er til enhver tid gældende, at det er Pay24Seven A/S’ ansvar at dokumentere, at skriftlig bekræftelse har fundet sted i tilfælde af, at en mundtlig bekræftelse har fundet sted fra kundens side.
Ved tiltrædelse af aftalen uanfægtet metoden hvorpå tiltrædelse sker, anses tiltrædelsen som værende bindende for kunden. Der er ingen fortrydelsesret på tiltrådte aftaler. Ved tiltrædelse af en aftale med Pay24Seven A/S accepteres eventuelle abonnementer, oprettelsesgebyr, omregistreringsgebyr mv. og det accepteres ydermere at disse aftalte gebyrer er bindende for kunden og at en eventuel opsigelse fra kundens side ikke give ret til refusion, tilbagebetaling eller på anden vis giver kunden ret til at nægte betaling til Pay24Seven A/S af disse gebyrer. Samtidig accepteres disse handelsbetingelser i sin helhed ligeledes af kunden.
De, i aftalen/kontrakten aftalte abonnementer, oprettelsesgebyr, omregistreringsgebyr mv. er til enhver tid bindende for kunden ved tiltrædelse af aftalen/kontrakten og Pay24Seven A/S vil opkræve disse af kunden umiddelbart herefter via enten Betalingsservice, Leverandørservice eller faktura. En opsigelse eller eventuel fortrydelse af aftalen, inden denne er trådt i kraft, men er tiltrådt af kunden, kan kun ske med særskilt aftale med Pay24Seven A/S De, i aftalen, aftalte gebyr vil et sådanne tilfælde altid være til forfald hos kunden med mindre andet aftales skriftligt med Pay24Seven A/S

7.2.

En aftale med Pay24Seven A/S på indløsning af internationale betalingskort er forbundet med en uopsigelig binding på 12 måneder fra at aftalen er trådt i kraft med mindre andet er skriftligt aftalt med Pay24Seven A/S Med dette menes datoen for hvornår aftalen overgik til Pay24Seven A/S samarbejdspartner via en – af Pay24Seven A/S – formidlet indløsningsaftale. Alle aftaler formidlet af Pay24Seven A/S har herefter en yderligere opsigelsesperiode, udover de 12 mdr., på løbende måned plus 6 måneder og det er ikke muligt at skifte indløsning til anden leverandør i opsigelsesperioden. Et brud på bindingsaftalen er forbundet med et særskilt opsigelsesgebyr på 6.000 kr. som opkræves af Pay24Seven A/S Et brud på fejlet omsætning i opsigelsesperioden eller bindingsperioden, er forbundet med et særskilt gebyr på 6.000 kr., som opkræves af Pay24Seven A/S umiddelbart efter det er konstateret, at der har fundet et brud sted. Alle gebyr er eksklusiv moms. Ved opkrævning af disse gebyrer gælder det, at Pay24Seven A/S må debitere disse direkte på den/de, af kunden, registrerede konto/konti hos Pay24Seven A/S via enten Betalingsservice, Leverandørservice eller via almindelig faktura såfremt direkte debitering ikke er mulig for Pay24Seven A/S

7.3.

En opsigelse af indløsningsaftalen med Pay24Seven A/S efter bindingsperiodens udløb men før der er gået de 18 måneder fra tiltrædelse af aftalen giver ikke kunden ret til refundering af et eller flere af de, i aftalen, aftalte gebyr herunder, men ikke begrænset til, oprettelsesgebyr, omregistreringsgebyr, årsabonnementer og lignende.

7.4.

Eventuelle abonnementer fornys automatisk efter den, i kontrakten, aftalte løbetid. Abonnementet skal opsiges senest 30 dage plus løbende måned før udløb. Sker dette ikke inden fristen, fornys aftalen automatisk for en ny periode, som aftalt i kontrakten. Er dette oprindeligt 12 måneder, fornys den nye aftale ligeledes med 12 måneder. Sker opsigelsen for sent eller fornyelsen har fundet sted, giver dette ikke kunden ret til refusion, tilbagebetaling eller på anden vis giver kunden ret til eller krav på hele eller dele af allerede opkrævet gebyr. Et skifte til anden indløser anses ikke som gyldig årsag til ikke at betale abonnementet til Pay24Seven A/S med mindre andet er aftalt med Pay24Seven A/S

7.5.

Ved en forretnings lukning, hvor denne er uigenkaldelig og endelig, bortfalder bindingsperioden på 12 måneder samt en eventuel fornyelse af abonnementer og lignende gebyr. Åbner samme forretning igen indenfor 12 måneder med samme ejer, cvr. nr. og/eller navn mv. anses lukningen ikke som uigenkaldelig og endelig og eventuelle krav fastholdes af Pay24Seven A/S såfremt disse ikke er korrekt opsagt. Det er kundens ansvar at dokumentere overfor Pay24Seven A/S at forholdene har ændret sig i en sådanne grad, at aftalen må anses som værende opsagt, udløbet eller på anden vis ændret så markant, at en genoptagelse ikke er mulig uden ny indgåelse af kontrakt, aftale og vilkår mv. Anser Pay24Seven A/S ikke dette for tilfældet, fastholdes kravet efterfølgende til kunden.

7.6.

Enhver opsigelse af aftale om internationale betalingskort med Pay24Seven A/S, skal ske telefonisk ved at kontakte Pay24Seven A/S på følgende telefonnummer: (+45) 50 57 25 30.
Herefter vil skema til opsigelse fremsendes til kundens registrerede mail hos Pay24Seven A/S Dette skema skal kunden underskrive og indsende til Pay24Seven A/S inden 30 dage fra modtagelse af skema til opsigelse. Sker dette ikke, skal kunden på ny kontakte Pay24Seven A/S, for at modtage nyt skema til opsigelse af aftale. Det er ikke muligt at opsige aftalen vedrørende internationale betalingskort med Pay24Seven A/S på anden vis end telefonisk at kontakte Pay24Seven A/S på ovenstående telefonnummer. Samtidig skal kunden, på forlangende, kunne verificere dennes identitet overfor Pay24Seven A/S
Pay24Seven A/S accepterer derfor ikke opsigelser foretaget af 3. part og endvidere kan aftaler ikke opsiges via fuldmagt eller lignende givet til 3. part af kunden uanfægtet kundens underskrift på disse.

7.7.

Pay24Seven A/S forbeholder sig til enhver tid ret til, at opsige aftalen med en kunde såfremt kunden ikke overholder disse handelsbetingelser eller på anden vis bryder eller ikke overholder dansk eller international lovgivning.
Samtidig kan Pay24Seven A/S ophæve kundens aftale hvis:
– Kunden indleder konkursbehandling, likvidation og lignende.
– Kundens virke skader Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartner på en sådan måde, at Pay24Seven A/S eller denne samarbejdspartnere vurderer, at samarbejdet må ophøre med øjeblikkelig virkning.
– Hvis kunden benytter aftalen til kriminelle aktiviteter.
– Kunden giver bevidst vildledende eller ukorrekte oplysninger til Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere i forbindelse med indgåelse af denne aftale eller imens aftalen fungerer.
– Hvis ændringer i lovgivningen gør aftalen umulig at opretholde på de indgåede vilkår og betingelser og Pay24Seven A/S ikke på ordentlig vis kan ændre eller tilrette denne aftale til de nye regler eller ændringer i lovgivningen.
– Hvis Pay24Seven A/S ikke kan gennemføre aftalen pga. sanktionsregler pålagt Pay24Seven A/S og som Pay24Seven A/S ikke kan nægte at efterleve.

7.8. Overdragelse af aftale

Forretningen er ikke berettiget til at overdrage adgang til indløsningsaftalen eller Pay24Seven A/S betalingssystem eller oplysning herom til tredjemand, uden Pay24Seven A/S’s skriftlige samtykke.
Pay24Seven A/S er berettiget til at udlicitere drift og services til tredjemand uden Forretningens samtykke.
Pay24Seven A/S er berettiget til at frasælge Forretningen og Forretningens indløsningsaftale, såfremt Pay24Seven A/S mener dette tilgodeser Forretningens behov bedst muligt. Et sådant frasalg må dog ikke forringe Forretningens aftalebetingelser.

8. Tvister:

8.1.

Enhver tvist i forbindelse med denne aftale skal indbringes for byretten i Aalborg.

Del 2: Handelsbetingelser for betalingsterminaler & PSP (Payments Service Provider)

1. Generelt:

1.1 De generelle vilkår m.m.

Dette afsnit omhandler de generelle vilkår vedrørende indgåelse af aftale om køb/leje/lån af betalingsterminal med Pay24Seven A/S
Disse vilkår kan til enhver tid ændres helt eller delvist, fjernes og tilrettes på en sådan måde, at vilkårene tilpasses den til enhver tid gældende markedssituation, lovmæssige og/eller politiske indgreb, force majeure og lignende. Disse ændringer meddeles kunden og vil herefter træde i kraft 30 dage efter meddelelsen er givet og anses for at være kunden i hænde.
Såfremt kunden ikke meddeler Pay24Seven A/S, at kunden ikke kan acceptere ændringerne senest 30 dage efter kunden har modtaget ændringerne anses disse for accepteret af kunden. Med 30 dage menes 30 kalenderdage – er 30 kalenderdag en lørdag/søndag eller helligdag, gælder det, at næstkommende hverdag tæller som sidste dag.

2. Indgåelse af aftale om køb eller leje af betalingsterminal:

2.1. Direkte debitering

Pay24Seven A/S har til enhver tid ret til at debitere ethvert tilgodehavende imellem kunden og Pay24Seven A/S direkte på kundens registrerede konto/konti hos Pay24Seven A/S Dette gælder uanset om der er aftalt tilmelding til PBS eller Leverandørservice eller der er udstedt en faktura til kunden i første omgang. Enhver aftale om køb eller leje/lån af betalingsterminal med Pay24Seven A/S tilmeldes automatisk betalingsservice eller Leverandørservice med mindre andet er skriftligt aftalt med Pay24Seven A/S Pay24Seven A/Sstår for denne registrering og ved, men ikke begrænset til, aftale om køb eller leje/lån af betalingsterminal, accepterer kunden ligeledes registreringen til PBS eller Leverandørservice. Vilkår for, hvorledes en aftale om køb eller leje/lån Indgås med Pay24Seven A/S gennemgås i afsnit 4. Enhver afmelding af automatisk trækning via betalingsservice eller Leverandørservice, uden skriftlig aftale med Pay24Seven A/S, anses som brud på aftalen og Pay24Seven A/S kan herefter søge ethvert tilgodehavende inddrevet via retslig inkasso. Samtidig kan Pay24Seven A/S tage skridt til at afmelde og/eller blokere kundens mulighed for at modtage betaling via de, af Pay24Seven A/S, leverede betalingsterminaler uden yderligere varsel til kunden. Kunden accepterer, at Pay24Seven A/S må tilmelde og trække ethvert tilgodehavende via enten PBS eller Leverandørservice. Kunden har til enhver tid ret og krav på at modtage en faktura på enhver trækning Pay24Seven A/S foretager. Det er ikke muligt, uden særskilt aftale med Pay24Seven A/S, at aftale anden betalingsform end direkte debitering via enten PBS eller Leverandørservice og kunden acceptere denne tilmelding via sin underskrift på indløsningsaftalen eller ved sin ibrugtagende af udleverede udstyr med mindre andet er skriftligt aftalt med Pay24Seven A/S.

3. Indgåelse af aftalte om køb eller leje/lån af betalingsterminal – bestillingsvilkår:

3.1.

En aftale om køb eller leje/lån af betalingsterminal med Pay24Seven A/S, kan indgås både skriftligt, mundtligt, pr. e-mail, telefon, brev eller direkte med en underleverandør eller konsulent tilknyttet Pay24Seven A/S

3.2.

En indgåelse af aftale om køb eller leje/lån af betalingsterminal anses som bindende for kunden på ordretidspunktet, hvis bestillingen er sket skriftligt af kunden eller hvis kunden på anden vis har underskrevet en bestilling direkte til Pay24Seven A/S eller via en underleverandør eller tilknyttet konsulent hos Pay24Seven A/S En bestilling uden underskrift, men udfyldt via en af Pay24Seven A/S’s blanketter til bestilling af betalingsterminal er bindende i det øjeblik kunden har modtaget en kopi af denne blanket eller modtaget en ordrebekræftelse på bestillingen. Orden er ligeledes bindende for kunden i det øjeblik udstyret er taget i brug eller modtaget af kunden. Såfremt udstyret, ved levering/modtagelse er defekt eller ikke lever op til det forventede, skal kunden inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele Pay24Seven A/S herom via info@pay24seven.com ellers må en eventuel defekt eller mangel anses at skyldes almindeligt brug af udstyret.

3.3.

Bestilling af betalingsterminal, hvor ordren er givet via telefon eller via en mundtlig bestilling, anses som værende bindende for kunden i det øjeblik kunden har modtaget et af følgende – Faktura, ordrebekræftelse, velkomstbrev, blanket med ordren med eller uden underskrift eller prisark med vilkår samt priser for bestillingen fra Pay24Seven A/S samt hvis udstyret er modtaget af kunden og herefter har taget udstyret i brug.

3.4.

Alle bestillinger afgivet til Pay24Seven A/S via en af ovenstående metoder er bindende for kunden og der eksisterer ingen former for fortrydelsesret med mindre dette specifikt er aftalt skriftligt med Pay24Seven A/S og dette samtidig er skriftligt bekræftet af Pay24Seven A/S over for kunden. Dette gælder også i tilfælde af, at ordren er afgivet til en underleverandør eller tilknyttet konsulent hos Pay24Seven A/S Det er til enhver tid kundens ansvar at dokumentere, at der er aftalt en fortrydelsesret mht. til køb eller leje af betalingsterminal eller dertil knyttede produkter.

3.5.

Fælles for ovenstående punkter gælder, at såfremt kunden har modtaget udstyret og taget dette i brug, har kunden samtidig accepteret disse Handelsbetingelser samt sin accept til vilkårene i denne.
4. Tiltrædelse/opsigelse samt anden ophør af aftalen:

4.1.

Aftalen med Pay24Seven A/S samt dennes samarbejdspartnere, underleverandører eller tilknyttede konsulenter om køb eller leje/lån af betalingsterminal, træder i kraft og anses for juridisk bindende og trådt i kraft i det øjeblik aftalen er underskrevet af kunden eller på anden vis tilkendegivet overfor Pay24Seven A/S samt dennes samarbejdspartnere og underleverandører. Det kan ske via, men er ikke begrænset til, underskrevet kontrakt, mail, sms, brev, bestillingsblanket samt mundtlig tilkendegivelse. I tillæg hertil gælder vilkårene i DEL 2 – punkt. 3.2, 3.3, 3.4 samt 3.5 til enhver tid.
Ved tiltrædelse af aftalen uanfægtet metoden hvorpå tiltrædelse sker, anses tiltrædelsen som værende bindende for kunden. Der er ingen fortrydelsesret på bestilling af betalingsterminal jvf. DEL 2 – punkt 3.4.
Ved tiltrædelse af en aftale med Pay24Seven A/S accepteres de afgivne priser, gebyr mv., der er aftalt mht. køb eller leje/lån af betalingsterminal og det accepteres ydermere at disse aftalte priser og gebyr er bindende for kunden og at en eventuel opsigelse fra kundens side ikke give ret til refusion, tilbagebetaling eller på anden vis giver kunden ret til at nægte betaling til Pay24Seven A/S af disse priser eller gebyr i den aftalte bindingsperiode eller øvrige løbetid på aftalen.
De, i aftalen/kontrakten aftalte priser, gebyr og øvrige betalinger til Pay24Seven A/S er til enhver tid bindende for kunden ved tiltrædelse af aftalen/kontrakten og Pay24Seven A/S vil opkræve disse af kunden umiddelbart herefter via enten PBS, Leverandørservice eller faktura. En opsigelse eller eventuel fortrydelse af aftalen kan kun ske ved særskilt aftale med Pay24Seven A/S De, i aftalen, aftalte priser gebyr og betalinger, vil i et sådanne tilfælde altid være til fuldt forfald hos kunden med mindre andet aftales med Pay24Seven A/S Ved fuldt forfald forstås, at kunden vil blive opkrævet det fulde beløb for hele kontrakten/aftalens forløb. Er kontrakten f.eks. en lejeaftale på 24 mdr. til en pris på 400 kr. pr. mdr. samt et oprettelsesgebyr på 500 kr., vil kunden blive opkrævet 24 * 400 kr. + 500 kr. Dertil kommer eventuelle ekstra omkostning til Pay24Seven A/Si forbindelse med afbrydelse eller fortrydelse af aftalen i utide. Disse vil fremgå af slutopgørelsen, der fremsendes til kunden af Pay24Seven A/S efter aftalens ophør.

4.2.

En indgået aftale med Pay24Seven A/S om køb eller leje af betalingsterminal er bindende og uden fortrydelsesret for kunden jf. DEL 2 – 3.2, 3.3, 3,4 & 3.5.
Det er ikke muligt at opsige eller fortryde aftalen, ved enten at nægte modtagelse af betalingsterminalen og dennes udstyr eller ved at sende betalingsterminalen og/eller udstyret tilbage til Pay24Seven A/S uden dette er særskilt og/eller skriftligt aftalt med Pay24Seven A/S I et sådanne tilfælde, vil Pay24Seven A/Sherefter og uden yderligere varsel opkræve det fulde beløb fra kunden via enten PBS, Leverandørservice eller faktura. Er dette eks. 24 mdr. hvor lejeprisen er 400 kr. pr. mdr. samt en oprettelse på 500 kr., vil kunden herefter, via PBS, Leverandørservice eller på faktura, blive opkrævet 24 * 400 kr. + 500 kr.. Ønsker kunden herefter alligevel at tilgå aftalen, skal dette skriftligt meddeles Pay24Seven A/S Herefter vil terminalen samt udstyr blive fremsendt igen på kundens regning. Hertil kommer eventuelle ekstra gebyr samt gebyr for håndtering, som også vil blive faktureret kunden via PBS, Leverandørservice eller faktura.

4.3. Opsigelse samt øvrige vilkår.

Leje/lån: Opsigelse af leje – eller låneaftale af betalingsterminal, kan først ske ved udløb af den, i kontrakten/aftalen aftalte bindingsperiode. Er denne bindingsperiode ikke specifikt aftalt skriftligt eller på anden vis bekræftet af Pay24Seven A/S, som værende afvigende fra en standardaftale, vil en bindingsperiode altid dække 36 mdr. fra udstyret er leveret, til aftalen frit kan opsiges. Opsigelse af lejeaftalen skal ske senest løbende måned + 3 måneder før aftalens udløb. Er udløb af aftalen eks. 31.12 skal opsigelse af lejeaftalen ske senest 30.09. Enhver opsigelse af en lejeaftale skal ske skriftligt til Pay24Seven A/Sog skal fremsendes til info@Pay24Seven.com
Opsiges en leje eller låneaftale ikke rettidigt, fornys aftalen automatisk for yderligere 12 måneder, som tæller fra dagen efter den oprindelige aftales udløb. Er dette eks. 30.09 – 2018, så fornys aftalen frem til og med 30.09 – 2019 og vil i den periode være uopsigelig for kunden. Samme vilkår, som i den oprindelige aftale, vil i den forbindelse gælde. Hvis og såfremt at Pay24Seven A/S ændrer disse ved den oprindelige aftales udløb til trods for, at kunden ikke har opsagt aftalen rettidigt, står det herefter kunden frit for ikke at forny aftalen til trods for, at denne ikke er opsagt rettidigt. Aftalen udløber derfor med udgangen af den oprindeligt aftalte bindingsperiode.

Ved udløb eller opsigelse af enhver leje – eller låneaftale af betalingsterminal, skal alt udstyr, der blev leveret i forbindelse med leje eller lån af betalingsterminalen tilbageleveres i funktionel stand til Pay24Seven A/S tilbageleveres alt udstyr ikke eller udstyret tilbageleveres i defekt stand, så faktureres kunden for eventuelle reparationer eller udskiftning af dele eller udstyr. Modtager Pay24Seven A/S ikke udstyret retur i retsmæssig tid og efter at kunden evt. har modtaget en påmindelse vedrørende manglende tilbagelevering af udstyret, faktureres kunden for hele udstyrets nypris til den til enhver tid gældende dagspris for udstyret. Herefter modtager Pay24Seven A/S ikke længere udstyret retur og betragter den manglende tilbagelevering, som en købsaftale jf. disse Handelsbetingelser.

Det er Pay24Seven der til enhver tid bestemmer hvordan og hvorledes udstyr skal tilbageleveres jf. disse Handelsbetingelser. Såfremt Pay24Seven A/S ønsker udstyret retur via almindelig fragt (PostNord eller GLS), skal fremsendte returlabel til kunden benyttes. Såfremt dette ikke skulle vise sig muligt for kunden af forskellige årsager, skal kunden skriftligt meddele dette til Pay24Seven A/S hvorefter ny returmetode kan aftales. Intet udstyr kan eller må tilbageleveres ved personligt fremmøde og udstyret må ikke sendes på anden vis end Pay24Seven A/S har anvist. Årsagen er bl.a. at ved returnering via Post nord eller GLS, via de, af Pay24Seven A/S udleverede returlabels, kan det dokumenteres at udstyret er fremsendt og at begge parter har dokumentation for returneringen.

Kunden vil i forbindelse med udløb eller opsigelse af leje eller låneaftalen, modtage en slutopgørelse efter udstyret er Pay24Seven A/S i hænde. Denne vil indeholde eventuelle reparationer eller udskiftning af defekt udstyr, som Pay24Seven A/S konstaterer ved tilbagelevering af udlejet eller udlånt udstyr. Det gælder selvfølgelig, at har udstyret været meldt defekt i lejeperioden og dette ikke er blevet udskiftet af Pay24Seven A/S, faktureres kunden ikke for reparation eller udskiftning således det kan dokumenteres, at kunden har reklameret over det defekte udstyr til Pay24Seven A/S i lejeperioden.

Ved opsigelse indenfor bindingsperioden modtager kunden en slutopgørelse hvori restbeløbet for bindingsperioden faktureres i et’ beløb. Er bindingsperioden 36 mdr. og aftalen opsiges efter 24 mdr., faktureres kunden derfor for de resterende 12 mdr. enten indeholdende eller plus evt. licens samt service og supportaftaler. Udstyret skal dog ved opsigelse til stadighed tilbageleveres til Pay24Seven A/S senest 4 uger efter modtagelse af opsigelsen. Fortryder kunden sin opsigelse og i stedet ønsker at benytte udstyret i opsigelsesperioden, kan dette ske imod et gebyr på kr. 995.

Køb: Ved køb af betalingsterminal, hvor kunden betaler det fulde beløb ved købet, gælder der ingen opsigelse. Terminalen ejes 100% af kunden. Licenserne på terminalen tilhører Pay24Seven A/S og det er efter køb af terminalen, hvor kunden har betalt det fulde købsbeløb ikke muligt at flytte disse til anden udbyder eller leverandør. Licensen opkræves særskilt af Pay24Seven A/S og opkræves i januar måned og betales forud for hele året. Samme vilkår gør sig gældende for betalingsterminaler købt på afbetaling eller med anden former for afdrag af købssummen. En afdragsordning sidestilles med en købsaftale og licenserne betales, ligesom på en almindelig købsaftale, altid forud for hele året. Licensbeløbet opkræves i januar måned for hele året (se punktet ”køb med afdrag”)

Såfremt Pay24Seven A/S konstatere, at terminallicensen er overtaget eller forsøgt overtaget af anden udbyder/leverandør end Pay24Seven A/S uanset om dette er sket på kunden opfordring eller ej, flyttes licensen straks tilbage til Pay24Seven A/S uden yderligere varsel for kunden og herefter opkræves kunden af Pay24Seven A/S at gebyr på 3.000 kr. plus eventuelle øvrige omkostninger for tilbageflytning af licensen. Pay24Seven A/S ejer i ethvert henseende de dertilhørende licenser på alle, af Pay24Seven A/S, formidlede betalingsterminaler og Pay24Seven A/S rettigheder i den forbindelse forbeholdes i ethvert henseende. Pay24Seven A/S forbeholder sig samtidig ret til at blokere for mulighed for at modtage betaling på betalingsterminalen indtil betaling af gebyret har fundet sted. Blokering af mulighed for at modtage betaling på terminalen giver ikke kunden ret til at flytte licensaftalen til anden udbyder og Pay24Seven A/S’s licensrettigheder forholdes i ethvert henseende.

Hvis en kunde lukker sin forretning eller på anden hvis ophører med at drive virksomhed og i den forbindelse benytter en købeterminal formidlet af Pay24Seven A/S, er det til ethvert tidspunkt kundens ansvar at meddele Pay24Seven A/S, at licensen skal ophøre med udgangen af nuværende licensperiode. Dog skal dette meddeles Pay24Seven A/S senest løbende måned plus 30 dage fra udløb af nuværende licensperiode. Er udløb af licensperioden 31.12 skal opsigelse af licens således foregå senest 30.11. Ved for sent eller manglende opsigelse af licens, fornys licensen for yderligere 12 måneder og vil være bindende for kunden i den periode.

Overdrages eller sælges betalingsterminalen videre af kunden til 3. part, skal Pay24Seven A/S have meddelelse herom. Sker dette ikke vil det være den kunde, der i første omgang købte terminalen, der vil være ansvarlig for fornyelse og betaling af den eksisterende licensaftale. Det er ikke muligt ved salg betalingsterminalen, at overdrage terminallicensen til anden part end Pay24Seven A/S Sker dette alligevel, vil terminallicensen, så snart det står Pay24Seven A/S klart, at flytning af licensen har fundet sted, øjeblikkelig blive flyttet tilbage til Pay24Seven A/S og den oprindelige køber af terminalen, vil blive gjort ansvarlig for flytningen uanset om denne har forestået dette, eller om flytningen er sket på foranledning af den nye ejer af terminalen. Pay24Seven A/S’s terminallicensrettigheder vil i ethvert henseende blive forbeholdt.

Overdragelse eller salg af betalingsterminalen skal altid meddeles Pay24Seven A/S, som herefter forestår at få bestilt nyt PSAM-kort eller TID-nummer til betalingsterminalen. Den nye ejer vil herefter overtage forpligtelserne i forhold til betaling af terminallicensen. Er denne inkl. service og support, overtager den nye ejer samme aftale omkring service og support. Pay24Seven A/S forbeholder sig til enhver tid ret til, at tilrette og ændre priserne på både terminallicensen samt service og support i forhold til den oprindelige indgåede aftale, da markedsprisen samt Pay24Seven A/S’s omkostninger i forbindelse med terminallicens samt service og support kan have ændret sig. Prisen for ejerskifte koster 1.795 kr. og er inkl. nyt PSAM-kort eller TID-nummer men eksklusiv PSAM-gebyr til Nets samt evt. TID-licens.

Køb med afdrag: Ved køb af betalingsterminal med afdrag i eks. 6 mdr. gælder de samme betingelser som ved almindeligt køb. Dog gælder det, at i afbetalingsperioden på eks. 6 mdr., tilhører betalingsterminalen Pay24Seven A/S indtil fuld indbetaling af købsbeløbet har fundet sted. Herefter overdrages ejerskabet af betalingsterminalen til kunden. Terminallicensen tilhører Pay24Seven A/S under og efter afdragsperiodens afslutning og Pay24Seven A/S’s licensrettigheder vil i ethvert henseende blive forbeholdt.
Det er ikke muligt at opsige eller ophæve en aftale om afdrag af betalingsterminal, efter ordren er iværksat af Pay24Seven A/S og bekræftet overfor kunden i henhold til DEL 2 – 3.2, 3.3 & 3,4. Såfremt kunden lukker sin forretning eller går konkurs i afbetalingsperioden, skal udstyret leveres tilbage til Pay24Seven A/S i den stand, det oprindeligt blev leveret af Pay24Seven A/S De allerede indbetalte afdrag tilbagebetales ikke og er derfor tabt for kunden.

Såfremt afdragsbetalingerne ikke overholdes, kan Pay24Seven A/S uden yderligere varsel og med henvisning til disse handelsbetingelser ophæve afdragsordningen og betalingsterminalerne vil herefter overgå til almindelig lejeaftale med de vilkår, der er gældende for denne type aftale. Herefter gælder en 12 måneders bindingsperiode på lejeaftalen, der i denne periode vil være uopsigelig for kunden. Lejeprisen vil som udgangspunkt være 599 kr. pr. mdr. pr. terminal og dette inkluder’ service og support samt gateway licens. Er dette allerede forudbetalt af kunden for hele eller dele af perioden, fratrækkes 99 kr. pr. mdr. og herefter vil lejeprisen være 500 kr. pr. terminal. Såfremt den forudbetalte licens og supportaftale ikke dækker hele bindingsperioden på 12 måneder, så stiger prisen igen til 599 kr. pr. mdr. pr. terminal for de måneder der ikke er inddækket af den forudbetalte licens og supportaftale.

4.4. Service og support

Mht. service og support gælder følgende:
– Ved fejl på terminalen (mekaniske eller software) ombyttes denne hurtigst muligt (indenfor 1-3 hverdage). Defekte terminaler skal sendes tilbage til Pay24Seven A/S, til gennemgang. Pay24Seven A/Sfremsender ny terminal til kunde. Ved fejlmelding inden kl. 12 kan terminal ofte fremsendes samme dag.
– Ved selvforskyldte fejl (tab, væsker, uautoriseret fysisk indgreb i terminalen, tyveri, mv.) der ikke kan henledes til softwarefejl eller andre mekaniske fejl, repareres terminalen ved at indsende denne til Pay24Seven A/S Reparation koster fra 2.000 kr.* inkl. forsendelse af terminalen til og fra reparation.
– En ”Alert Irruption” fejl er på intet tidspunkt dækket af en service og supportaftale, da fejlen dækker over enten tab eller hårdt stød af terminalen eller indgreb, åbning eller forkert håndtering af udstyret. Fejlen kan ikke relateres til tilfældige mekaniske eller pludselig opståede fejl og vil derfor altid skyldes ukorrekt håndtering, åbning af udstyret eller at der har været anvendt skruetrækker eller andre metalliske materialer på terminalen.
Kan terminalen ikke repareres, så leverer Pay24Seven A/S ny terminal til kunden. Denne vil blive leveret hurtigst muligt (3-5 hverdage) efter det er konstateret, at indsendte terminal ikke kan repareres. Kunden faktureres dog stadig for forsøget på reparation samt eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med erstatning af terminalen.
– *Størstedelen af alle reparationer vil koste 2.000 kr. Dog kan mere omfattende reparationer i enkelte tilfælde koste mere end 2.000 kr.

Ydermere gør det sig gældende, at en defekt terminal, der er meldt defekt til Pay24Seven A/S, skal være Pay24Seven A/S i hænde senest 8 hverdage efter den er fejlmeldt såfremt låne eller erstatningsterminal er fremsendt til kunden. Er terminalen ikke Pay24Seven A/S i hænde senest 8 hverdage efter den er fejlmeldt og erstatningsterminal er fremsendt, faktureres kunden uden yderligere varsel et depositum svarende til en ny terminals vejledende handelspris + 1.000 kr. i gebyr for oprettelse og håndtering. Handelsprisen kan være varierende.

Såfremt defekt terminal ikke er fremsendt til Pay24Seven A/S senest 8 hverdage efter fejlmelding og kunde har modtaget ny låne – eller erstatningsterminal, trækkes depositum + 1.000 kr. uden yderligere varsel via Leverandørservice fra kundens registrerede konto hos Pay24Seven A/S Af dette depositum fratrækkes 25% af selve depositummet med det samme. Herefter fratrækkes 500 kr. pr. påbegyndt måned indtil defekt terminal er Pay24Seven A/S i hænde. De 1.000 kr. i gebyr for oprettelse og håndtering er tabt for kunden og fratrækkes til enhver tid. Såfremt depositummet ikke rækker i længden og Pay24Seven A/S til stadighed ikke har modtaget hverken den defekte terminal eller erstatningsterminalen retur, faktureres kunden uden yderligere varsel for 12 måneder af 500 kr. – i alt 6.000 kr. samt 1.000 kr. i gebyr. Herefter fratrækker Pay24Seven A/S 500 kr. pr. måned indtil enten defekt terminal eller erstatningsterminal er Pay24Seven A/S i hænde.
Alle øvrige gebyr – herunder, men ikke begrænset til, service & support, software – og gatewaylicens, terminalleje, leasing, TID-abonnement, PSAMkort licens samt alle øvrige gebyr forbundet med den defekte terminal, fortsætter indtil disse afmeldes til Pay24Seven A/S Afmelding kan dog kun ske ved direkte henvendelse til Pay24Seven A/S på telefonnummer +45 50 57 25 30.

4.5. Drift & oppetid

Pay24seven A/S tilstræber, at betaling over internettet kan finde sted 24 timer i døgnet alle årets dage og opretholder højeste sikkerhedsprocedurer. Pay24seven A/S’s leverandører af betalingsgateway (PSP) samt betalingsterminaler, forpligter sig til enhver tid at være PCI-godkendt.
Pay24seven A/S er uden ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser, men skal forsøge hurtigst muligt at få rettet eventuelle fejl.
I tilfælde af vedligeholdelse/tekniske ændringer m.v. er Pay24seven A/S’s PSP-samarbejdspartnere berettiget til at afbryde driften i kortere perioder.

4.6

Pay24Seven A/S forbeholder sig til enhver tid ret til, at opsige aftalen med en kunde såfremt kunden ikke overholder disse handelsbetingelser eller på anden vis bryder eller ikke overholder dansk eller international lovgivning.
Samtidig kan Pay24Seven A/S ophæve kundens aftale hvis:
– Kunden indleder konkursbehandling, likvidation og lignende.
– Kundens virke skader Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartner på en sådan måde, at Pay24Seven A/S eller denne samarbejdspartnere vurderer, at samarbejdet må ophøre med øjeblikkelig virkning.
– Hvis kunden benytter aftalen til kriminelle aktiviteter.
– Kunden giver bevidst vildledende eller ukorrekte oplysninger til Pay24Seven A/S eller dennes samarbejdspartnere i forbindelse med indgåelse af denne aftale eller imens aftalen fungerer.
– Hvis ændringer i lovgivningen gør aftalen umulig at opretholde på de indgåede vilkår og betingelser og Pay24Seven A/S ikke på ordentlig vis kan ændre eller tilrette denne aftale til de nye regler eller ændringer i lovgivningen.
– Hvis Pay24Seven A/S ikke kan gennemføre aftalen pga. sanktionsregler pålagt Pay24Seven A/S og som Pay24Seven A/S ikke kan nægte at efterleve.

5. Tvister:

5.1.

Enhver tvist i forbindelse med denne aftale skal indbringes for byretten i Aalborg.